ผู้ป่วยที่มีภูมิลำเนาในเขต 8
แสดงโรคมะเร็ง 10 อันดับแรกที่มีวันวินิจฉัยตั้งแต่วันที่ 01/01/2563 ถึง วันที่ 23/11/2563 ของผู้ที่มารับบริการในเขตและผ่านการตรวจสอบความซ้ำของบุคคล จากจำนวนทั้งหมด 3877 ราย
 
แสดงรายงานตัวชี้วัด 5 โรคแยกโรงพยาบาลในเขต (Liver and bile duct, Lung, Colon and rectum, Breast, Cervix)
ที่เกิดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 01/01/2563 ถึง วันที่ 23/11/2563
 
แสดงรายงานตัวชี้วัด 5 โรคแยกโรงพยาบาลในเขต (Liver and bile duct, Lung, Colon and rectum, Breast, Cervix)
ที่เกิดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 01/01/2563 ถึง วันที่ 23/11/2563
 
เขต 8 โรงพยาบาลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
แสดงจำนวนโรคมะเร็ง 10 อันดับแรกที่มีวันวินิจฉัยตั้งแต่วันที่ 01/01/2563 ถึง วันที่ 23/11/2563 จากจำนวนทั้งหมด 304 ราย
 
เขต 8 โรงพยาบาลหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
แสดงจำนวนโรคมะเร็ง 10 อันดับแรกที่มีวันวินิจฉัยตั้งแต่วันที่ 01/01/2563 ถึง วันที่ 23/11/2563 จากจำนวนทั้งหมด 35 ราย
 
เขต 8 โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
แสดงจำนวนโรคมะเร็ง 10 อันดับแรกที่มีวันวินิจฉัยตั้งแต่วันที่ 01/01/2563 ถึง วันที่ 23/11/2563 จากจำนวนทั้งหมด 1215 ราย
 
เขต 8 โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
แสดงจำนวนโรคมะเร็ง 10 อันดับแรกที่มีวันวินิจฉัยตั้งแต่วันที่ 01/01/2563 ถึง วันที่ 23/11/2563 จากจำนวนทั้งหมด 1625 ราย
 
เขต 8 โรงพยาบาลนาแห้ว จังหวัดเลย
แสดงจำนวนโรคมะเร็ง 10 อันดับแรกที่มีวันวินิจฉัยตั้งแต่วันที่ 01/01/2563 ถึง วันที่ 23/11/2563 จากจำนวนทั้งหมด 6 ราย
 
เขต 8 โรงพยาบาลเลย จังหวัดเลย
แสดงจำนวนโรคมะเร็ง 10 อันดับแรกที่มีวันวินิจฉัยตั้งแต่วันที่ 01/01/2563 ถึง วันที่ 23/11/2563 จากจำนวนทั้งหมด 441 ราย
 
เขต 8 โรงพยาบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
แสดงจำนวนโรคมะเร็ง 10 อันดับแรกที่มีวันวินิจฉัยตั้งแต่วันที่ 01/01/2563 ถึง วันที่ 23/11/2563 จากจำนวนทั้งหมด 197 ราย
 
เขต 8 โรงพยาบาลวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
แสดงจำนวนโรคมะเร็ง 10 อันดับแรกที่มีวันวินิจฉัยตั้งแต่วันที่ 01/01/2563 ถึง วันที่ 23/11/2563 จากจำนวนทั้งหมด 291 ราย
 
เขต 8 โรงพยาบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร
แสดงจำนวนโรคมะเร็ง 10 อันดับแรกที่มีวันวินิจฉัยตั้งแต่วันที่ 01/01/2563 ถึง วันที่ 23/11/2563 จากจำนวนทั้งหมด 757 ราย
 
เขต 8 โรงพยาบาลนครพนม จังหวัดนครพนม
แสดงจำนวนโรคมะเร็ง 10 อันดับแรกที่มีวันวินิจฉัยตั้งแต่วันที่ 01/01/2563 ถึง วันที่ 23/11/2563 จากจำนวนทั้งหมด 47 ราย