ผู้ป่วยที่มีภูมิลำเนาในเขต 8
แสดงโรคมะเร็ง 10 อันดับแรกที่มีวันวินิจฉัยตั้งแต่วันที่ 01/01/2564 ถึง วันที่ 01/03/2564 ของผู้ที่มารับบริการในเขตและผ่านการตรวจสอบความซ้ำของบุคคล จากจำนวนทั้งหมด 266 ราย
 
แสดงรายงานตัวชี้วัด 5 โรคแยกโรงพยาบาลในเขต (Liver and bile duct, Lung, Colon and rectum, Breast, Cervix)
ที่เกิดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 01/01/2564 ถึง วันที่ 01/03/2564
 
แสดงรายงานตัวชี้วัด 5 โรคแยกโรงพยาบาลในเขต (Liver and bile duct, Lung, Colon and rectum, Breast, Cervix)
ที่เกิดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 01/01/2564 ถึง วันที่ 01/03/2564
 
เขต 8 โรงพยาบาลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
แสดงจำนวนโรคมะเร็ง 10 อันดับแรกที่มีวันวินิจฉัยตั้งแต่วันที่ 01/01/2564 ถึง วันที่ 01/03/2564 จากจำนวนทั้งหมด 47 ราย
 
เขต 8 โรงพยาบาลหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
แสดงจำนวนโรคมะเร็ง 10 อันดับแรกที่มีวันวินิจฉัยตั้งแต่วันที่ 01/01/2564 ถึง วันที่ 01/03/2564 จากจำนวนทั้งหมด 12 ราย
 
เขต 8 โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
แสดงจำนวนโรคมะเร็ง 10 อันดับแรกที่มีวันวินิจฉัยตั้งแต่วันที่ 01/01/2564 ถึง วันที่ 01/03/2564 จากจำนวนทั้งหมด 124 ราย
 
เขต 8 โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
แสดงจำนวนโรคมะเร็ง 10 อันดับแรกที่มีวันวินิจฉัยตั้งแต่วันที่ 01/01/2564 ถึง วันที่ 01/03/2564 จากจำนวนทั้งหมด 101 ราย
 
เขต 8 โรงพยาบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
แสดงจำนวนโรคมะเร็ง 10 อันดับแรกที่มีวันวินิจฉัยตั้งแต่วันที่ 01/01/2564 ถึง วันที่ 01/03/2564 จากจำนวนทั้งหมด 9 ราย
 
เขต 8 โรงพยาบาลวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
แสดงจำนวนโรคมะเร็ง 10 อันดับแรกที่มีวันวินิจฉัยตั้งแต่วันที่ 01/01/2564 ถึง วันที่ 01/03/2564 จากจำนวนทั้งหมด 25 ราย
 
เขต 8 โรงพยาบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร
แสดงจำนวนโรคมะเร็ง 10 อันดับแรกที่มีวันวินิจฉัยตั้งแต่วันที่ 01/01/2564 ถึง วันที่ 01/03/2564 จากจำนวนทั้งหมด 22 ราย